close

סקר סיכונים

יש להשתמש בניסיון למטרת מניעה, ולא כשיעור.
אירועים בודדים מובילים לעיתים נדירות לשריפה, אך לעתים קרובות יותר, שילוב של מספר אירועים –
גורם לשריפות.

חברת וולקנו וחברת  DAFO מבססות את עבודתן על בסיס ידע נרחב מאוד בכל הקשור לסיכוני אש באוטובוסים, משאיות, ציוד מכאני הנדסי, כלים חקלאיים וכלי רכב אחרים.
לצוות העובדים של שתי החברות ישנו ידע מצטבר רב בכל הקשור לסיכוני אש בכלי רכב, חקירת דליקות ומניעתן.

הידע הקיים בחברה, בכל הקשור לסיכוני התהוות אש בכלי רכב, נצבר לאורך שנים רבות, מניסיון ישיר של חברת וולקנו  וצוות עובדיה בתכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות אוטומטית לכיבוי אש  כמו גם  מעדכון שוטף של התפתחויות בתחום מערכות כיבוי אש בארץ ובעולם תוך השתתפות בסמינרים, השתלמויות ותערוכות בתחום ברחבי העולם.

חיבור הקצוות

מאפיינים תפעוליים

הבנת המאפיינים התפעוליים היא אחד הצעדים החשובים ביותר של הערכת סיכונים מקיפה. לעתים קרובות אנו נוהגים להתעלם מסיכונים אלה.
לכל אחד מהמאפיינים התפעוליים המופיעים מטה, יכולה להיות השפעה על הופעת הכשל טרם התהוות האש והגדלת הסיכון להתהוות האש ולבטיחות הנוסעים.

 • רכב – (גודל, דגם, סוג הדלק).
 • כמות נוסעים (בישיבה, בעמידה).
 • מספר דלתות יציאה.
 • דגם (עירוני, תיירותי, מידי).
 • שגרת עבודה (שעות ביום).
 • סביבה (אקלים, חשיפה).
 • תחזוקה (מועדי תחזוקה והשתלמות מניעת דליקות).

גורמים משפיעים

המטרה של ביצוע סקר סיכונים הוא לנתח ולאתר אזורים הידועים כאזורים להתהוות דליקה או אזורים שדרכם האש עלולה להתפשט.

 • גיאומטריה
 • אוורור (פתחים/זרימת אוויר)
 • טמפרטורה (מתוכננת ונקודת מקסימום)
 • עומס/צפיפות רכיבים
 • מחסומי אש/ חלקים עמידים באש
 • מערכת גילוי אש ומערכת כיבוי אש

 

ניתוח סיכונים

על מנת לבצע ניתוח סיכונים אפקטיבי, הכרחי לקבל מידע בנושא של אירועי חום חריגים במנוע, קבלת משוב מיצרני האוטובוסים ומפעילי ציי רכב.
הסיכונים מסווגים ומדורגים על פי גודל הסיכון הפוטנציאלי, חומרת הכשל ושיטות העבודה המומלצות על ידי היצרן.

 • סיכון להיווצרות קשת חשמלית/קצר.
 • מקורות חום (הצתה אפשרית, הזדקנות החומר).
 • הוכחת טעויות (פעולות תחזוקה).
 • נזק מכני (כדוגמת שחיקה).
 • רטט.
 • גילוי וכיבוי אש.

שיטות מומלצות למניעת דליקות

 • עיצוב
 • בקרת איכות
 • תחזוקה
 • תיעוד
 • הכשרה
Share on Facebook